loader image

C-Level

Recruitment

Talent Network është e specializuar të rekrutoj kandidat të menaxhmentit të lartë, gjithnjë duke u bazuar në rrjetin dhe përvojën 20 vjeçare në biznesin kosovar.

Headhunting ne e bëjmë më së miri, duke u kthyer kandidatët pasiv (kandidatë komod në punën aktuale, me performance te shkëlqyer dhe nuk kanë asnjë plan të ndryshojnë punën), në kandidat aktiv dhe të pasionuar për kompaninë e re ofertuese.

Vlerat tona janë të ndërthurura në mënyrën se si ne punojmë me klientët dhe kandidatët ashtu si integriteti, besimi, respekti dhe entuziazmi në thelb.

Rekrutimet

e Bordeve

Talent Network ne bashkëpunim me ekspertet e jashtëm, ka krijuar nivelin e lartë të shërbimeve duke ofruar Rekrutimin dhe gjithë procesin e themelimit dhe përzgjedhjes se kandidateve për udhëheqjen e kompanisë me Bord Drejtues.

Këshillime

Biznesi

Talent Network, në bashkëpunim me ekspertët e jashtëm ka përvojë te shkëlqyer në ofrimin e shërbimit për Këshillimin, mbikëqyrjen dhe trajnimet e ndryshme për Menaxhmentin e lartë të kompanive, duke ofruar praktika të ndryshme në lehtësimin e biznesit te tyre.

Rekrutimi

Rekrutimin e ofrojmë si shërbim tjetër të dalluar nga Headhunting, duke respektuar procedurat e shpalljes së konkursit, shqyrtimit të CV-ve, intervistimin e kandidateve dhe përgatitjen e raportit për secilin kandidat, duke i prezantuar te gjithë kandidatet e intervistuar.

Këtë shërbim e ofrojmë me pako shërbyese, sipas angazhimit te ekspertit të Talent Network për kompaninë klientë.

Qiradhënia

e Stafit

Kompania jonë ndihmon organizatat të jenë fleksibile me madhësinë e fuqisë së tyre të punës në mënyrë që ata të mund të përshtaten në përputhje me nevojat e tyre vazhdimisht në zhvillim dhe sasinë e burimeve që ata kanë në dispozicion.

Më konkretisht kompania jonë ndihmon në sa vijon:

Siguroni shërbimet e punësimit të punëtorëve sezonal sipas afateve kohore të nevojshme.
Siguroni shërbimet e punësimit të profileve specifike dhe ekspertëve të jashtëm për projekte më të hollësishme

Ne ofrojmë shërbime profesionale te REKRUTIMIT!

Jeni punëdhenës apo punëkërkues?